Magdalena Borkowska

Usługi archeologiczno - konserwatorskie

Oferta

Nadzory archeologiczne

Nadzór archeologiczny jest formą monitorowania prac budowlanych. Wykonuje się go na terenie potencjalnego występowania zabytków archeologicznych. Archeolog sprawujący nadzór uczestniczy w pracach od dnia ich rozpoczęcia. Firma oferuje wykonywanie nadzorów archeologicznych, pomoc w przygotowaniu wniosków do WUOZ, a także profesjonale sporządzanie dokumentacji.

Badania wykopaliskowe

Celem badań wykopaliskowych jest odsłonięcie zabytków nieruchomych, wydobycie zabytków ruchomych (artefaktów). Wypracowano szereg technik określających sposób prowadzenia badań archeologicznych, a także system ich dokumentowania. Badania takie prowadzi zwykle grupa wykwalifikowanych archeologów, a ich zakres powierzchniowy jest dość duży. Ze względu na wagę pozyskiwanych informacji wymagana jest precyzja, dlatego należy przeznaczyć na nie odpowiednio dużo czasu.

Badania Sondażowe

Sondaże charakterem swym odpowiadają zwykłym badaniom wykopaliskowym, jednak ich głównym celem jest rozpoznanie stanowiska, np. określenie jego wielkości lub próba ustalenia jego funkcji. Zwykle są mniej rozległe niż standardowe wykopy, co sprawia, że trwają krócej.

Badania Powierzchniowe

Badania powerzchniowe polegają na nieinwazyjnym przeszukaniu wyznaczonego obszaru pod kontem śladów działalności człowieka w przeszłości. Najczęściej związane są z odnotowaniem i zabezpieczeniem artefaktów zalegających na powierzchni ziemi (głównie fragmentów ceramiki, rzadziej przedmiotów metalowych), ale polegają również na ocenie topografii, roślinności, zabarwienia gleby, czy znamion higroskopijnych. Mogą być prowadzone z powietrza oraz przy użyciu metod geofizycznych.

Konserwacja

Firma świadczy usługi w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych. Działania mające na celu zatrzymanie rozpadu struktury zabytkowej oraz zabezpieczenie jej przed dalszą destrukcją przeprowadzam na obiektach wykonanych z różnych surowców.

Przygotowanie uniwersyteckie (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz wieloletnia praktyka pozwala mi zapewniać profesjonalną ochronę zabytkom metalowym, skórzanym, tekstylnym, drewnianym, szklanym oraz ceramicznym.

Doświadczenie

Kontakt